Vedtægter for foreningen Teaterbøtten

§1. Foreningens hjemsted:

Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§2. Formål:

Foreningens formål er at tilbyde teater- og musikaktiviteter til børn og unge.

§3. Medlemmer:

Aktive medlemmer er de børn og unge, der er tilmeldt hold og betaler kontingent. Som aktive medlemmer optages primært børn og unge, der er bosiddende i Helsingør Kommune. Passive medlemmer betaler passivt kontingent.

§4. Økonomi:

Stk. 1: Foreningsindtægter skaffes gennem:

 • Medlemskontingenter
 • Kommunale tilskud
 • Andre midler efter bestyrelsens bestemmelser

Stk. 2: Foreningen kan kun afholde udgifter der kan være med til at sikre, at foreningens formål opfyldes. Bestyrelsen har ansvar for løbende budgetkontrol.

Stk. 3: Regnskabsåret er fra 1. december til 31. november.

§5. Generalforsamling:

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle aktive/passive medlemmer, der er fyldt 15 år, samt forældre til medlemmer under 15 år har adgang til generalforsamlingen og kan afgive stemme. Ingen kan have mere end 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen afholdes årligt. Indkaldelsen med tid og sted, samt dagsorden skal udsendes til alle medlemmer senest 14 dage før afholdelsen. Regnskab og budgetforslag kan hentes på hjemmesiden 14 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelsen. Eventuelle indkomne forslag skal være offentliggjort på hjemmesiden, senest 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – jfr §5 stk. 3 og §5 stk. 4
 • Indkomne forslag
 • Valg af 1 revisor
 • Eventuelt

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen skal være over 18 år.

Stk. 3: Formanden vælges for 2 år af gangen på lige årstal. Kasseren vælges for 2 år af gangen på ulige årstal. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4: Der vælges desuden 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal, og 3 på lige årstal, plus evt. 1 suppleant, der vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 5: Det er bestyrelses hensigt tillige at give plads til 2 unge under 18 år.

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer begærer det.

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsens møder er åbne, dog ikke ved personsager. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og tegnes af formanden og kasserer. Bestyrelsen ansætter foreningens lønnede medarbejdere, og fastsætter i samarbejde med de ansatte foreningens aktiviteter.

§8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen, fremmødte og kan finde sted på såvel ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, såfremt de er varslet i overensstemmelse med vedtægterne.

§9. Foreningens opløsning:

Foreningens opløsning kan ske såfremt 75% af foreningens medlemmer på en generalforsamling ønsker det. Foreningens eventuelle formue skal derefter skænkes til kulturelle formål for børn i Helsingør. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi. Stemmeflertallet kan opløses på en ny generalforsamling.

Helsingør oktober 2015, Marie Boll Esser/Mads Frederiksen